Majo Software

Voor professionele maatwerk software

Privacy Verklaring Majo Software

Majo Software gevestigd en kantoorhoudende te Etten-Leur (4873 GX) aan Achter de Molen 48, hierna te noemen 'Majo Software' hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) / GDPR (Engels).
In deze verklaring staat hoe Majo Software uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Majo Software worden aangeboden. Voor vragen omtrent verwerking van persoonsgegevens kan u terecht bij: info@majo-software.com

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Wij verwerken uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de diensten die u bij ons afneemt, inclusief de financiële en administratieve afhandeling hiervan, en om contact met u op te kunnen nemen hieromtrent. Dit is inclusief de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Ook doen wij dit om onze wettelijke verplichtingen (zoals belasting) na te komen.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Naam
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Postadres
  • Woonplaats

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Majo Software geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Majo Software voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Majo Software een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Majo Software op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Majo Software maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Majo Software ontvangt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beveiliging van netwerken, wachtwoorden, rechtenbeheer, en het zorgvuldig en veilig opbergen van gegevens op papier. We maken geen gebruik van een SSL certificaat voor de website (www.majo-software.com) omdat we via de site zelf geen persoonsgegevens verzamelen.

Artikel 4 Cookies

Een cookie is technische informatie over een website bezoeker. Dit kan zijn in de vorm van een klein tekstbestand (persistent cookie) dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Maar het kan ook slechts een 'in memory' cookie zijn, ofwel een stukje informatie dat alleen bestaat in het geheugen van uw Internetbrowser (session cookie). Een session cookie wordt dus niet permanent opgeslagen, en is weer verdwenen zodra u uw Internetbrowser sluit. Op de website van Majo Software (www.majo-software.com) wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies (ook wel session cookies genoemd). We maken dus geen gebruik van persistente cookies (fysieke cookie bestanden) voor bijvoorbeeld het opslaan van voorkeursinstellingen of gebruik voor marketing doeleinden.

Artikel 5 Bewaartermijn

De termijn duurt zolang als dat er een klant dienstverlener relatie is die niet door de klant danwel de dienstverlener is beëindigd, of zolang Majo Software door een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 6 Wijziging Privacy Verklaring

Majo Software behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.majo-software.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.majo-software.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.majo-software.com in de gaten.

Artikel 7 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, rectificeren of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar: info@majo-software.com. Indien u een klacht heeft omtrent onze verwerking van persoonsgegevens kan u dit doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Copyright 2024 Majo Software E-mail: info@majo-software.com