Majo Software

Voor professionele maatwerk software

Algemene Voorwaarden Majo Software


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

2.1 Majo Software is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Majo Software zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Majo Software het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Majo Software aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Majo Software worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Majo Software zijn verstrekt, heeft Majo Software het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Majo Software is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Majo Software is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Majo Software kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Majo Software zal ten aanzien van de opdrachtgever, en uitsluitend ten aanzien van deze, slechts verantwoordelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering, voorzover deze tekortkomingen hadden kunnen worden vermeden wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs hadden mogen worden verwacht door de opdrachtgever. Dit heeft tot gevolg dat slechts indien sprake is van opzet en/of grove nalatigheid van Majo Software aanspraak bestaat op ontbinding van de overeenkomst tussen partijen en tot uitkering op grond van dit artikel. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor onvoorziene omstandigheden en dus ook ziekte uit.

3.6 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat voor betreffende opdracht/dienstverlening door Majo Software is gefactureerd. Tevens is de aansprakelijkheid van Majo Software nooit hoger dan het bedrag dat hiertoe door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering maximaal is gedekt én in het specifieke geval, casus c.q gebeurtenis hiertoe maximaal door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd, inclusief het eigen risico van Majo Software.

3.7. Majo Software levert produkten af van een kwaliteit zoals door de opdrachtgever erkend. Opdrachtgever gaat door ondertekening van de overeenkomst tot opdracht akkoord met het kwaliteitsniveau van Majo Software. Wanneer de opdrachtgever niet tevreden is over een produkt zoals door Majo Software opgeleverd dan krijgt deze een termijn van twee weken om het produkt meer naar de wens van de opdrachtgever aan te passen. Opdrachtgever heeft hierbij nooit recht op retour van betaalde gelden, noch kan opdrachtgever openstaande facturen van Majo Software aanhouden.

3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Majo Software de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, zoals bijvoorbeeld het eenmalig bouwen van een systeem zonder onderhoudscontract.

4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Majo Software derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Majo Software zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Majo Software de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Majo Software daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

5.4 In afwijking van lid 3 zal Majo Software geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Majo Software kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie ten tijde van het project, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Majo Software zich de rechten en bevoegdheden voor die zijn toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2 Alle door Majo Software verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Majo Software worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

7.3 Majo Software behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

8.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.

8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Majo Software naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 De vorderingen van Majo Software op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Majo Software ter kennis gekomen omstandigheden Majo Software goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Majo Software de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

9.2 In de hierboven genoemde gevallen is Majo Software bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Majo Software schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Majo Software.

10.2 Indien een klacht gegrond is zal Majo Software de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11. Honorarium

11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.

11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Majo Software, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

11.5 Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

11.6 Facturen worden uitsluitend per analoge post gericht aan de financiële administratie van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag daarbij verzoeken een digitale kopiefactuur te ontvangen ter controle.

Artikel 12. Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de wettelijk vastgestelde periode van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijk bepaalde rente verschuldigd van 8% per maand.

12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Gemaakte kosten

13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Majo Software opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Majo Software niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.2 Indien Majo Software bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Majo Software gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen Majo Software en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Privacy Verklaring

16.1 Voor de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy VerklaringCopyright 2024 Majo Software E-mail: info@majo-software.com